Chat with us, powered by LiveChat

Όροι & Προϋποθέσεις


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


 • Εγγραφή χρήστη


Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (έδρα: Θεσσαλονίκη, Ταχυδρ. Διεύθυνση: οδός Μητροπόλεως αριθ. 110, τ.κ. 54622, τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 68 12 500, ηλ. διεύθυνση: info@theprosperty.com , ΑΦΜ: 801314885 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, αρ. ΓΕΜΗ: 154210004000) (εφεξής ‘η Εταιρεία’) έχει την αποκλειστική διαχείριση ανά την ελληνική Επικράτεια του διαδικτυακού τόπου «theprosperty.com» και εξασφαλίζει πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με προσφερόμενα προς πώληση ακίνητα σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες του (εφεξής ‘ο Χρήστης’ ή ‘οι Χρήστες’).


Οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου συνιστούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία ή/και παρέχονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου.


Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης.


 • Ανεπιφύλακτη αποδοχή όρων


Η χρήση (επίσκεψη / χρήση / συνδρομή κ.ο.κ.) του διαδικτυακού αυτού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των περιγραφόμενων όρων χρήσης, οι οποίοι διατρέχουν το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης ο Χρήστης οφείλει να διακόψει τη σύνδεσή του με τον οικείο διαδικτυακό τόπο και να απέχει από περαιτέρω χρήση αυτού. Ο Χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων χρήσης καθώς και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο διαδικτυακό τόπο και σε κάθε ενέργεια η οποία λαμβάνει χώρα εκ μέρους του αναφορικά με τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται εκ μέρους της Εταιρείας.


Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο συνιστά δήλωση του χρήστη ότι είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και πως ό,τι δηλώνει είναι αληθές φέροντας ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχει.


Η χρήση στο όνομα νομικού προσώπου συνεπάγεται, ότι ο Χρήστης ενεργεί εκ μέρους, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου, που εκπροσωπεί, και ότι διαθέτει την εξουσία εκπροσώπησης αυτού.


 • Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους. Κάθε πιθανή αλλαγή στους όρους τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ενσωμάτωσή τους στο διαδικτυακό τόπο, επομένως ζητείται η ανάγνωση των όρων σε κάθε επίσκεψη.


Με την χρήση/επίσκεψη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας/του διαδικτυακού τόπου υπό τους νέους τροποποιημένους όρους ο Χρήστης αποδέχεται αυτοδικαίως τη δέσμευσή του από αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους η μόνη επιλογή του χρήστη είναι η διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών και εργαλείων προώθησης που παρέχει η Εταιρεία ή/και η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/διαδικτυακός τόπος και η διακοπή της εν γένει περιήγησής του στο διαδικτυακό τόπο.


 • Σκοπός Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου


Η Εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική διαχείριση ανά την ελληνική Επικράτεια ενός ανεπτυγμένου πρωτοποριακού επιχειρηματικού και οργανωτικού μοντέλου ολιστικής προσέγγισης και υπηρεσιών το οποίο συνεπικουρείται από ένα ιδιόκτητο και καινοτόμο μηχανογραφικό και πληροφοριακό σύστημα αποκλειστικής χρήσης (proprietary technology) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς η υποδομή, τα τεχνολογικά και άλλα μέσα καθώς και η βαθιά τεχνογνωσία σε σχέση με τις μεθόδους και τις διαδικασίες επιλογής, προετοιμασίας και ωρίμανσης, ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), παρουσίασης, διαχείρισης, προώθησης και εμπορίας ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα οποία υποστηρίζονται από έμπειρο και ειδικώς καταρτιζόμενο προσωπικό το οποίο διαθέτει τη σχετική γνώση και εμπειρία επιλογής, καταγραφής, ελέγχου, απεικόνισης, υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης και άλλως συναφών διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, μάρκετινγκ και πωλήσεων καθώς και την παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης και προώθησης της ακίνητης περιουσίας.


Σκοπός του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η παρουσίαση και προώθηση των προσφερόμενων προς πώληση ακινήτων. Ειδικότερα μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προωθούνται προσφερόμενα προς πώληση ακίνητα των Χρηστών (υποψήφιων Πωλητών) και επιχειρείται η πληροφόρηση των Χρηστών (υποψήφιων Αγοραστών), αναφορικά με τις ιδιότητες (φυσικές) και τη νομική κατάσταση αυτών. Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προώθησης στον Πωλητή και μεσολάβησης στον Αγοραστή προς τον σκοπό της αγοραπωλησίας των διατιθέμενων μέσω αυτής ακινήτων.


 • Περιγραφή της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου


Ο υποψήφιος Πωλητής υποβάλλει τις δικές του προσωπικές πληροφορίες μαζί με τις βασικές πληροφορίες ιδιοκτησίας και η Εταιρεία ενημερώνεται για τη νέα εγγραφή. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η επιβεβαίωση των πληροφοριών και λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το προσφερόμενο προς πώληση ακίνητο πληροί τις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας προϋποθέσεις τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει και δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί για μία ενδεχόμενη πραγματοποίηση Επιθεώρησης Ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας. Εφόσον, το προσφερόμενο προς πώληση ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει χώρα η Επιθεώρηση Ακινήτου, ο υποψήφιος Πωλητής ενημερώνεται από την Εταιρεία ότι δύναται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η εκ μέρους του αίτηση για Επιθεώρηση Ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας και η καταβολή του απαραιτήτου χρηματικού αντιτίμου προς τούτο. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία Επιθεώρησης Ακινήτου αποτυπώνονται με λεπτομερή τρόπο στους Όρους Επιθεώρησης Ακινήτου «Όροι Επιθεώρησης Ακινήτου». Μετά το πέρας της Επιθεώρησης Ακινήτου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να αποφασίσει κατά τη δική της κρίση εάν το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει και δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί για την ανάρτηση του ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Εφόσον τελικώς το ακίνητο πληροί τις κατά την κρίση της Εταιρείας προϋποθέσεις, το ακίνητο αναρτάται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, αφού πρώτα λάβει χώρα η μεταξύ της Εταιρείας και του Πωλητή σύμβαση για την ανάρτηση αυτή.


Πέραν από τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία θεσπίζει η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, περαιτέρω, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η προώθηση από την Εταιρεία ενός ακινήτου του υποψήφιου Πωλητή, θα πρέπει ο ίδιος να μην στερείται δικαιωμάτων η έλλειψη των οποίων θα το καθιστούσε μη μεταβιβάσιμο (πχ. εξουσία διάθεσης, εξουσιοδότηση συνδικαιούχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, δικαιοπρακτική ικανότητα κτλ.) και το ακίνητο να είναι απαλλαγμένο από πραγματικά ή νομικά ελαττώματα που δεν επιδέχονται επιδιόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη των υπηρεσιών της Πλατφόρμας, για την ανάρτηση τυχόν ακινήτου, που δεν πληροί τα ως άνω περιγραφόμενα κριτήρια.


Σε περίπτωση της εκ μέρους της Εταιρείας αποδοχής της αίτησης του υποψήφιου Πωλητή προς Επιθεώρηση Ακινήτου, ακολουθεί επιτόπια επιθεώρηση στα πλαίσια σχετικής καταρτισθείσας σύμβασης Επιθεώρησης Ακινήτου της Εταιρείας με τον υποψήφιο Πωλητή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Ο υποψήφιος Πωλητής προβαίνει σε πληρωμή του σχετικού χρηματικού αντιτίμου για την επιθεώρηση του χώρου διά μεταφοράς ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Όταν η πληρωμή ολοκληρώνεται, η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πληρωμή της επιθεώρησης του χώρου και αναρτά σχετικό αποδεικτικό. Ο πελάτης ελέγχει τη διαθεσιμότητα για την επιθεώρηση του χώρου κι επιλέγει μια ημερομηνία στον πίνακα κρατήσεων. Η Εταιρεία, κατόπιν αποδοχής των όρων επιθεώρησης από τον Πελάτη, προχωρά σε επιθεώρηση του χώρου διά της φυσικής παρουσίας της σε δεδομένη ημερομηνία και χρόνο, φωτογραφίζει τον χώρο και ζητά κάθε απαραίτητη κατά την κρίση της πληροφορία ή κάθε απαραίτητο κατά την κρίση της έγγραφο ή πιστοποιητικό αναφορικά με το ακίνητο.

Αφού λάβει χώρα η ως άνω Επιθεώρηση Ακινήτου, η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πληρότητα των πληροφοριών/εγγράφων/πιστοποιητικών που έχουν παραληφθεί και εφόσον κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ότι το ακίνητο πληροί τις κατά την κρίση της Εταιρείας προϋποθέσεις ανάρτησής του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο υποψήφιος Πωλητής προχωρά στο επόμενο στάδιο, υπογραφή της «Σύμβασης ανάθεσης εντολής παροχής υπηρεσιών προώθησης του προς πώληση ακινήτου» (Assignment of the Property’s promotion Agreement) μεταξύ της Εταιρείας και του Πωλητή διά της οποίας αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες εκ μέρους της Εταιρείας, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Εταιρείας και του Πωλητή. Στη συνέχεια η Εταιρεία αναθέτει νομικό έλεγχο σε δικηγόρο, συνεργάτη της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο για λογαριασμό της Εταιρείας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου τίτλων, η οποία και αναρτάται επίσης στην Πλατφόρμα με σκοπό την πληρότητα των στοιχείων του προσφερόμενου προς πώληση ακινήτου.


Ο Πωλητής, στα πλαίσια της ψηφιακά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ανάγνωσης και υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία επιλέγει και τον επιθυμητό τρόπο καταβολής της αμοιβής της Εταιρείας μεταξύ των κάτωθι:

 • «Pay Now» ( Πληρωμή Τώρα)

 • «Pay Monthly» (Πληρωμή ανά Μήνα)

 • «Pay Later» (Πληρωμή Αργότερα)


Η αμοιβή της Εταιρείας καταβάλλεται έναντι της παροχής στον Πωλητή υπηρεσιών προβολής/προώθησης μέσω των εργαλείων, που διαθέτει η Εταιρεία. Ο Πωλητής εκτελεί την πληρωμή και η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πληρωμή κι αναρτά σχετικό αποδεικτικό. Στη συνέχεια, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να προβεί σε εκ νέου φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση του προσφερόμενου προς πώληση ακινήτου. Η Εταιρεία αναρτά τις φωτογραφίες και το βίντεο μικρής διάρκειας («Virtual Tour») του ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Αφού η Εταιρεία ελέγξει τις πληροφορίες του ακινήτου, αναρτά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας σε ιστοσελίδα παρουσίασης δείγμα του υλικού και στοιχεία, που κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της, είναι σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν, ώστε να προβληθεί το ακίνητο σε υποψήφιους αγοραστές.


Οι ιδιότητες και τα τυχόν ελαττώματα, που παρουσιάζει το εν λόγω ακίνητο κατά το χρόνο ανάρτησης, αναγράφονται στα στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που διαχειρίζεται η Εταιρεία και έχουν περιέλθει σε γνώση της είτε από δικές της ενέργειες -με νομικό ή τεχνικό έλεγχο αυτού- είτε με ενημέρωση από τον δικαιούχο αυτού. Ο Αγοραστής με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα ή περισσότερα ακίνητα τεκμαίρεται ότι έχει ήδη λάβει γνώση των στοιχείων του ακινήτου που είναι δημοσιοποιημένα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου , ακόμη και εάν αυτά καθιστούν το ακίνητο μη μεταβιβάσιμο και που αν και υφίστανται, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στα πλαίσια της καταρτισθείσας σύμβασης της Εταιρείας με τον Αγοραστή. Μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, που διαχειρίζεται η Εταιρεία, γίνεται και η διαπραγμάτευση του τιμήματος του προσφερόμενου προς πώληση ακινήτου. Ο Πωλητής ενημερώνει/γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας το προτεινόμενο τίμημα για την πώληση του ακινήτου του. Το εν λόγω ύψος του τιμήματος ισχύει μόνο ως ανώτατο ποσό τιμήματος και δύναται να μεταβληθεί μόνο κατόπιν νέου αιτήματος του Πωλητή, που υποβάλλεται εγγράφως ομοίως μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Ο Πωλητής καθ’ όλη τη διάρκεια της καταρτισθείσας σύμβασής του με την Εταιρεία, δύναται το μέγιστο δύο φορές το μήνα να προβεί σε αναδιαμόρφωση του ανώτατου προτεινόμενου τιμήματος για την πώληση του ακινήτου του με αύξηση αυτού. Ο Πωλητής δύναται να τροποποιεί την τιμή πώλησης του ακινήτου του με μείωση αυτού απεριόριστα.

Ο Πωλητής λαμβάνει μέσω της Hλεκτρονικής Πλατφόρμας, που διαχειρίζεται η Εταιρεία, οικονομικές προσφορές για την αγορά/απόκτηση του προσφερόμενου προς πώληση ακινήτου του από ενδιαφερόμενους Αγοραστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα προσωπικά στοιχεία των οποίων δεν κοινοποιούνται σε αυτόν. Κάθε ληφθείσα από τον Πωλητή οικονομική προσφορά θεωρείται ως απορριφθείσα και διαγράφεται αυτόματα σε περίπτωση που ο Πωλητής παραλείπει να την αποδεχθεί ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Εφόσον, το χρονικό αυτό διάστημα των επτά (7) ημερολογιακών ημερών παρέλθει και η οικονομική προσφορά διαγραφεί αυτομάτως εκ μέρους της Εταιρείας ως απορριφθείσα θεωρούμενη, ο Πωλητής δεν δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία -ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο Πωλητής πλέον επιθυμεί τη πώληση του προσφερόμενου ακινήτου στην τιμή της εν λόγω απορριφθείσης προσφοράς- να του αναφέρει τα στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή οποίος είχε καταθέσει την ως άνω απορριφθείσα πλέον οικονομική προσφορά, καθώς το δικαίωμα αποδοχής της οικονομικής προσφοράς εκ μέρους του Πωλητή παρήλθε.

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποδοχής από τον Πωλητή μίας οικονομικής προσφοράς ενδιαφερομένου Αγοραστή μέσω της Πλατφόρμας, η ιστοσελίδα παρουσίασης του συγκεκριμένου ακινήτου του «κλειδώνει» αυτόματα για αποκλειστικό χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών με αποτέλεσμα το εν λόγω ακίνητο να μην είναι για το χρονικό αυτό διάστημα διαθέσιμο προς έτερους υποψήφιους Αγοραστές. Στον συγκεκριμένο Αγοραστή, του οποίου η οικονομική προσφορά έγινε αποδεκτή από τον Πωλητή παρατίθεται η Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής και Παροχής Υπηρεσιών Μεσολάβησης μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας, προκειμένου να καταστούν πλέον διαθέσιμα τα πλήρη στοιχεία του προς πώληση ακινήτου. Συγκεκριμένα για κάθε ακίνητο-ιδιοκτησία δύναται να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής στοιχεία:

 • - Διεύθυνση – Τοποθεσία ακινήτου

 • - Τύπος (κατοικία, εμπορικό ακίνητο, αγροτεμάχιο) και μέγεθος ακινήτου

 • - Αριθμός Ιδιοκτητών- Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Σχέδια Ορόφων, Οικοδομική Άδεια (την πλέον πρόσφατη),

 • - Επιθυμητό Τίμημα

 • - Αντικειμενική Αξία του ακινήτου


Εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική αποδοχή της οικονομικής προσφοράς ο Αγοραστής και ο Πωλητής οφείλουν να συνάψουν τριμερές ιδιωτικό συμφωνητικό αρραβώνος προς δέσμευσή τους ως προς τη κατάρτιση της αγοραπωλησίας, όπου ως τρίτο μέρος στο ως άνω τριμερές ιδιωτικό συμφωνητικό συμμετέχει η Εταιρεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Πωλητή δεν καθίστανται διαθέσιμα στον Αγοραστή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας πριν το χρόνο υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού αρραβώνος. Κατά τη σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού του αρραβώνος ο Αγοραστής καταβάλει στην Εταιρεία τη συμφωνηθείσα στα πλαίσια της καταρτισθείσας ψηφιακά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας σύμβασής του με την Εταιρεία αμοιβής («Σύμβαση μεσιτικής εντολής & παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης»), ήτοι το χρηματικό ποσό το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό του 1.9% του συνολικού χρηματικού ποσού της αγοραπωλησίας, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλει προς τον Πωλητή το χρηματικό ποσό το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό του 3% του συνολικού χρηματικού ποσού της αγοραπωλησίας και επομένως κατά τη σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού του αρραβώνος ο Αγοραστής θα καταβάλει συνολικά το χρηματικό ποσό το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό του 5% του συνολικού χρηματικού ποσού της αγοραπωλησίας. Ο Πωλητής και ο Αγοραστής οφείλουν να προχωρήσουν στην τελική συμβολαιογραφική πράξη της αγοραπωλησίας του ακινήτου εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα της σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού του αρραβώνος, εκτός εάν αμφότεροι συμφωνήσουν μεταξύ τους την παράταση της προθεσμίας αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δεν λάβει χώρα εντός της ως άνω χρονικής προθεσμίας η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας εξαιτίας του Πωλητή, ο Πωλητής οφείλει να επιστρέψει στον Αγοραστή το διπλάσιο του χρηματικού ποσού το οποίο έχει καταβάλλει ο Αγοραστή κατά τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αρραβώνος, ενώ εφόσον δεν λάβει χώρα εντός της ως άνω χρονικής προθεσμίας η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας εξαιτίας του Αγοραστή, ο Πωλητής παρακρατά το χρηματικό ποσό το οποίο κατέβαλλε ο Αγοραστής κατά τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αρραβώνος δίχως να υποχρεούται να προβεί στη μεταβίβαση του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία παρακρατά το χρηματικό ποσό που ανέρχεται στο ποσοστό του 1.9% επί του συνολικού χρηματικού ποσού της αγοραπωλησίας. Εφόσον εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν επιτευχθεί η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού αρραβώνος ή προσυμφώνου αγοραπωλησίας ή απευθείας συμβολαιογραφική πράξη της μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου, εφόσον τούτο είναι εφικτό, τότε δίνεται η δυνατότητα στον Πωλητή να αποδεχθεί την επόμενη οικονομική προσφορά της επιλογής του μεταξύ των ήδη υποβληθεισών οικονομικών προσφορών πριν το «κλείδωμα» της ιστοσελίδας παρουσίασης του συγκεκριμένου ακινήτου του ακολουθώντας την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου προς τους ανωτέρω υποψήφιους Αγοραστές που έχουν ήδη υποβάλλει προσφορά πριν το «κλείδωμα» δεν ευδοκιμήσει, τότε η ιστοσελίδα παρουσίασης του συγκεκριμένου ακινήτου του Πωλητή στην Πλατφόρμα «ξεκλειδώνει» και το συγκεκριμένο ακίνητο καθίσταται δεκτικό υποβολής προσφορών από έτερους υποψήφιους Αγοραστές.


 • Δικαίωμα Υπαναχωρήσεως


Ο Χρήστης - υποψήφιος Πωλητής διατηρεί το δικαίωμά του ως καταναλωτής των υπηρεσιών προώθησης, που παρέχει η Εταιρεία μέσω της Πλατφόρμας δυνάμει σύμβασης, που συνάπτεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ανάθεσης αποκλειστικής εντολής παροχής υπηρεσιών προβολής/προώθησης του ακινήτου του για ορισμένο χρονικό διάστημα από την Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της. Το ίδιο ισχύει και για τη συμφωνία διενέργειας Επιθεώρησης Ακινήτου («site inspection»), υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι η σχετική παροχή της υπηρεσίας δηλαδή η επιθεώρηση του ακινήτου, δεν έχει ήδη εκτελεσθεί ή ξεκινήσει να εκτελείται, ότι εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της δέσμευσης ημερομηνίας και ώρας στον σχετικό πίνακα κρατήσεων, που λαμβάνει χώρα κατόπιν της αποδοχής των όρων επιθεώρησης και της πληρωμής της σχετικής αμοιβής.

Ακόμη, και ο Χρήστης της Πλατφόρμας - υποψήφιος Αγοραστής δικαιούται ως καταναλωτής των υπηρεσιών μεσολάβησης που παρέχει η Εταιρεία δυνάμει σύμβασης, που συνάπτεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την Ιδιωτική Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής, διά της οποίας δεσμεύεται στην αορίστου χρόνου ανάθεση στην Εταιρεία της εντολής παροχής μεσιτικών υπηρεσιών για την ανεύρεση ακινήτου προς αγορά από τον Χρήστη της Πλατφόρμας - υποψήφιο Αγοραστή, εκτός εάν η Εταιρεία έχει ήδη χορηγήσει πληροφορίες στον υποψήφιο Αγοραστή για συγκεκριμένο ακίνητο και επομένως ο υποψήφιος Αγοραστής δεσμεύεται από τη σύμβασή του με την Εταιρεία για το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο του παρασχέθηκαν οι πληροφορίες. • Δυνατότητες και Υποχρεώσεις Χρήστη


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με το νόμο και τους οικείους όρους κατά την περιήγηση και χρήση της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.


Ο Χρήστης πρέπει να απέχει από ενέργειες/παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες.

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει στον χρήστη εφόσον το επιθυμεί τις κάτωθι δυνατότητες:

 • Να λαμβάνει πληροφόρηση μέσα από μηχανή αναζήτησης για ακίνητα που τον ενδιαφέρουν, από τα εκάστοτε εδώ προσφερόμενα.

 • Να εγγραφεί στην ιστοσελίδα δημιουργώντας λογαριασμό και παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία του προκειμένου να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με νομικά και τεχνικά στοιχεία των ακινήτων.

 • Να κάνει χρήση συγκεκριμένων παροχών όπως η συνεχής ενημέρωση ή υπενθύμιση σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας online helpdesk (γραφείο διαδικτυακής υποστήριξης) για υποστήριξη και επικοινωνία με την Εταιρεία.


 • Χρήση προσωπικών κωδικών


Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί/γνωστοποιεί σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν θα πρέπει να παραχωρεί σε τρίτους πρόσβαση στο λογαριασμό του ή να μεταβιβάζει το λογαριασμό του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.


Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Περαιτέρω, ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του χρήστη να ακολουθήσει την παρούσα ρήτρα.

 • Διακοπή Πρόσβασης Χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση του χρήστη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και σε οποιαδήποτε υπηρεσία της για οποιονδήποτε λόγο. • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


Με την επίσκεψη στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών, ο χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως περιγράφεται στο παρόν.


Η Εταιρεία δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, απαραίτητα για τους σκοπούς της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, στο βαθμό που οι ίδιοι οι Χρήστες τα γνωστοποιούν. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και δρα σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο κατά περίπτωση ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.


Κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι δυνατόν να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Εφόσον ο Χρήστης προχωρήσει σε εγγραφή και χρήση της Πλατφόρμας , οφείλει να υποβάλει θετική δήλωση («opt-in»), διά της οποίας να αποδέχεται να διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Χωρίς τη σχετική συναίνεση, ο Χρήστης δεν δύναται να δημιουργήσει λογαριασμό/προφίλ, ώστε να έχει πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πληροφοριών για το/α προσφερόμενο/α ακίνητο/α.


Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως να θίγεται το κύρος της νομιμότητας της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που βασίστηκε στην προ της ανακλήσεως συγκατάθεσή του. Προκειμένου για την δήλωση ανάκλησης, ο Χρήστης δύναται είτε να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο επικοινωνίας με τους χειριστές της Εταιρείας, είτε να αποστείλει τη σχετική δήλωση εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 94, Χαλάνδρι 15234, που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρησή μας.


Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χρήσης και εγγραφής των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Οι χρήστες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, και να ζητήσουν τυχόν διόρθωση, αλλαγή ή συμπλήρωση τους κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών είναι δυνατή και από κινητό, tablet («υπολογιστής ταμπλέτα»), άλλη φορητή συσκευή, συμφώνως προς την αρχή της φορητότητας (άρθρο. 20 Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679).


Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες δύνανται να διαβιβαστούν στο πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής σχέσης των εγγεγραμμένων χρηστών σε συνεργαζόμενες με την εταιρεία τραπεζικες εταιρείες (Τράπεζα/-ες), και μέρος αυτών δύναται (πχ.ηλικία) να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς σκοπούς, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την άρτια παροχή των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.


Ο Χρήστης (Πωλητής) παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία να αναρτήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν κατόπιν νομικού ελέγχου του ακινήτου, τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, Επιθεώρησης Ακινήτου, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό τα οποία αφορούν στο προσφερόμενο ακίνητο, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ακινήτου. Περαιτέρω, ο Χρήστης παραχωρεί στην Εταιρεία το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει όλα τα ανωτέρω στοιχεία ή μέρος αυτών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει τα ανωτέρω στοιχεία.


Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση email: info@theprosperty.com

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Supervisory Authority
Personal Data Protection Authority (APIS)
Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
+302106475600
+302106475628
contact@dpa.gr

 • Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη/επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και απομνημόνευση πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση του. Χρησιμοποιούνται ακόμα για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να εντοπίζονται οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι.


Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη ούτε οδηγούν στην ταυτοποίησή του υπολογιστή του και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies δεν συνδέονται με τα προσωπικά του δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται μέσω των cookies, όσο και εκείνα για τα οποία έχει εισαγάγει ο ίδιος κατά την δημιουργία του λογαριασμού/προφίλ του εξυπηρετούν μόνον τον σκοπό της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προς διευκόλυνσης της διενέργειας αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ελλάδα και λοιπές στατιστικές μετρήσεις προς τον σκοπό αυτό και δεν χρησιμοποιούνται ούτε διαβιβάζονται περαιτέρω για διαφημιστικούς σκοπούς.


Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies μόνον για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να παρέχεται το σύνολο των υπηρεσιών της Εταιρείας σε εσάς, σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies, όπως ισχύει κι έχει τεθεί σε εφαρμογή και σε συμμόρφωση προς τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομμένων. Ο Χρήστης παρέχει πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια χρήση, σημειώνοντας τη σχετική επιλογή στη σελίδα "ειδοποίηση cookies" ή σε αναδυόμενο παράθυρο.


 • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών και όλων εν γένει των παρεχόμενων πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής διέπεται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις του δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς.


Οποιαδήποτε παραχθείσα πληροφορία και οποιοδήποτε παραχθέν έργο ή υλικό εκ μέρους της Εταιρείας σε σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίες η Εταιρεία προσφέρει ή που είναι αποτέλεσμα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει η Εταιρεία αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας (ενδεικτικά αναφέρονται: φωτογραφίες, βίντεο, 360ο εικονική απεικόνιση, σχέδια, κατόψεις, εκθέσεις και αναφορές, προϋπολογισμοί, κτλ.). • Περιορισμός ευθύνης


Ο κάθε Χρήστης/επισκέπτης οφείλει να εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργεί σύμφωνα με την ιδιωτική του βούληση, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη.


Ο παρών διαδικτυακός τόπος καταβάλλει, χωρίς να εγγυάται για το αποτέλεσμα, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνει να είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών. Ακόμα, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσης, αστικής ή ποινικής, καθώς ούτε και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία θετική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη. Περαιτέρω, κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελούν συμβουλευτικό υλικό. Επομένως, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα κάθε έκαστης πληροφορίας .

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση στην πλατφόρμα και τις υπηρεσίες ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία των υπηρεσιών καθιστώντας δυσχερή την χρήση ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία τους.


Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές, να θέτει εκτός λειτουργίας την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα. • Ασφάλεια Χρήστη/Επισκέπτη


Κάθε Χρήστης/επισκέπτης εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ενδεχόμενους ιούς και οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.


 • Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων


Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση των Χρηστών/Επισκεπτών, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να δημιουργείται οποιαδήποτε μορφή παρότρυνσης ή εγγύησης για το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.


Κάθε Χρήστης/Επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψή του σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων αποχωρεί από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσεως αυτών.


Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σχετιζόμενοι με αυτόν διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται ούτε την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων σε αυτών πληροφοριών.


 • Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών


Ειδικότερα ηλεκτρονική επίλυση διαφορών


Προκειμένου για την επίλυση των όσων διαφορών ήθελε προκύψουν μεταξύ των χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και των διαχειριστών/προσωπικού αυτής, είτε υπό την ιδιότητά τους ως απλών χρηστών, είτε κατόπιν σύναψης της σύμβασης ανάθεσης εντολής παροχής υπηρεσιών προώθησης ακινήτου ή ανάθεσης μεσιτικής εντολής ή στο πλαίσιο της Επιθεώρησης Ακινήτου ή ακόμη και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στο πλαίσιο της τριμερούς σύμβασης μεταξύ Αγοραστή- Εταιρείας και πωλητή, καθώς επίσης και κατά το στάδιο της σύναψης της σύμβασης μεταξύ Αγοραστή-Πωλητή, τα μέρη δεσμεύονται να επιχειρήσουν πρώτα εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με απευθείας επικοινωνία στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις ή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, όπως έχει προβλεφθεί από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της ΚΥΑ 70330/2015 και του Κανονισμού της Ε.Ε. 524/ 2013.


Για την χρήση αυτής της δυνατότητας, η Εταιρεία σας παροτρύνει να συνδεθείτε με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .


Πέραν της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, παρέχεται και ενθαρρύνεται η επίλυση της διαφοράς μεταξύ των μερών σε εξωδικαστικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων επιτροπών φιλικού διακανονισμού (mediation services) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Συνήγορου του Καταναλωτή (Hellenic Consumer Ombudsman) http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κέντρου του Καταναλωτή (European Consumer Centre) για διαφορές άλλων Ευρωπαίων Χρηστών της Πλατφόρμας: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en .


 • Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα


Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος από τους παρόντες όρους διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος προς το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Ιδίως δε, οι παρόντες όροι τελούν σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και με το ν. 2251/ 1994, ως ισχύει κι εφαρμόζεται καθώς και με το λοιπό εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του καταναλωτή και ιδιαιτέρως τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΥΑ 316/2017 - ΦΕΚ Β 969/22.03.2017), το π. δ. 131/2003 και την Οδηγία 31/2000 της ΕΕ, κατά το μέρος που οι ρυθμίσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής στους επιμέρους όρους που αφορούν τους χρήστες- πιθανούς Πωλητές ή πιθανούς Αγοραστές- της Πλατφόρμας. Αναλυτικά η ΥΑ 316/ 2017:

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-oik31619-2017-CoC-eCommerce.pdf


Τόπος εκπλήρωσης των παρεχόμενων μέσω της Πλατφόρμας υπηρεσιών είναι η Ελλάδα. Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης χρήσεως είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει ορίζονται τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας.


 • Πληρωμή μέσω Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές οι οποίες λαμβάνουν χώρα για την καταβολή ποσών προς την Εταιρεία, η Εταιρεία δέχεται πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa και MasterCard. Αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος και λάβει χώρα η πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ακολουθεί το στάδιο της χρέωσης της κάρτας και της κράτησης του απαραιτήτου χρηματικού ποσού το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο με την επιβεβαίωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγή απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, τότε η συναλλαγή θεωρείται μη πραγματοποιημένη.

Ο Χρήστης οφείλει να είναι δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας την οποία χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του με την Εταιρεία.

Αποκλειστικώς υπεύθυνος ως προς την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας είναι ο Χρήστης, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας.

Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή. Με τη χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στις συναλλαγές του με την Εταιρεία, ο Χρήστης δηλώνει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω κάρτας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται εκ μέρους της Εταιρείας για μελλοντική χρήση.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με πάροχο επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία στην περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν χρεώσεις ή δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών και ως εκ τούτου η συναλλαγή θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ειδικώς για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία αναφορικά με την προβολή/προώθηση προς μίσθωση ακινήτου, παρατίθενται ειδικότερα και συμπληρωματικά οι ακόλουθοι όροι:


 • Σκοπός Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου


Στους περαιτέρω σκοπούς του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπάγεται και η παρουσίαση και προώθηση των προσφερόμενων προς μίσθωση ακινήτων. Ειδικότερα, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προωθούνται και προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα των Χρηστών (υποψηφίων Εκμισθωτών). • Περιγραφή της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου


Ο υποψήφιος Εκμισθωτής υποβάλλει τις δικές του προσωπικές πληροφορίες μαζί με τις βασικές πληροφορίες ιδιοκτησίας και η Εταιρεία ενημερώνεται για τη νέα εγγραφή. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η επιβεβαίωση των πληροφοριών και λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο πληροί τις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας προϋποθέσεις τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει και δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί για μία ενδεχόμενη πραγματοποίηση Επιθεώρησης Ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας. Εφόσον, το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει χώρα η Επιθεώρηση Ακινήτου, ο υποψήφιος Εκμισθωτής ενημερώνεται από την Εταιρεία ότι δύναται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η εκ μέρους του αίτηση για Επιθεώρηση Ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας και η καταβολή του απαραιτήτου χρηματικού αντιτίμου προς τούτο. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία Επιθεώρησης Ακινήτου αποτυπώνονται με λεπτομερή τρόπο στους Όρους Επιθεώρησης Ακινήτου «Όροι Επιθεώρησης Ακινήτου». Μετά το πέρας της Επιθεώρησης Ακινήτου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να αποφασίσει κατά τη δική της κρίση εάν το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει και δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί για την ανάρτηση του ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Εφόσον τελικώς το ακίνητο πληροί τις κατά την κρίση της Εταιρείας προϋποθέσεις, το ακίνητο αναρτάται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, αφού πρώτα λάβει χώρα η μεταξύ της Εταιρείας και του Εκμισθωτή σύμβαση για την ανάρτηση αυτή.


Πέραν από τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία θεσπίζει η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, περαιτέρω, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η προώθηση από την Εταιρεία ενός ακινήτου του υποψήφιου Εκμισθωτή, θα πρέπει ο ίδιος να μην στερείται δικαιωμάτων η έλλειψη των οποίων θα καθιστούσε την εκμίσθωση μη δυνατή (πχ. εξουσία διάθεσης, εξουσιοδότηση συνδικαιούχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, δικαιοπρακτική ικανότητα κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, για την ανάρτηση τυχόν ακινήτου, που δεν πληροί τα ως άνω περιγραφόμενα κριτήρια.


Σε περίπτωση της εκ μέρους της Εταιρείας αποδοχής της αίτησης του υποψήφιου Εκμισθωτή προς Επιθεώρηση Ακινήτου, ακολουθεί επιτόπια επιθεώρηση στα πλαίσια σχετικής καταρτισθείσας σύμβασης Επιθεώρησης Ακινήτου της Εταιρείας με τον υποψήφιο Εκμισθωτή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Ο υποψήφιος Εκμισθωτής προβαίνει σε πληρωμή του σχετικού χρηματικού αντιτίμου για την επιθεώρηση του χώρου διά μεταφοράς ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Όταν η πληρωμή ολοκληρώνεται, η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πληρωμή της επιθεώρησης του χώρου και αναρτά σχετικό αποδεικτικό. Ο πελάτης ελέγχει τη διαθεσιμότητα για την επιθεώρηση του χώρου κι επιλέγει μια ημερομηνία στον πίνακα κρατήσεων. Η Εταιρεία, αφού ο υποψήφιος Εκμισθωτής υπογράψει έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο θα παρέχει εγγράφως τη συγκατάθεσή του για την επιθεώρηση αυτή, προχωρά σε επιθεώρηση του χώρου διά της φυσικής παρουσίας της σε δεδομένη ημερομηνία και χρόνο, φωτογραφίζει τον χώρο και ζητά κάθε απαραίτητη κατά την κρίση της πληροφορία ή κάθε απαραίτητο κατά την κρίση της έγγραφο ή πιστοποιητικό αναφορικά με το ακίνητο, τα οποία ο Εκμισθωτής θα πρέπει να παραδώσει στην Εταιρεία.


Αφού λάβει χώρα η ως άνω Επιθεώρηση Ακινήτου, η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πληρότητα των πληροφοριών/εγγράφων/πιστοποιητικών που έχουν παραληφθεί και εφόσον κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ότι το ακίνητο πληροί τις κατά την κρίση της Εταιρείας προϋποθέσεις ανάρτησής του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο υποψήφιος Εκμισθωτής προχωρά στο επόμενο στάδιο, ήτοι στην υπογραφή της «Σύμβασης ανάθεσης εντολής παροχής υπηρεσιών προώθησης του προς μίσθωση ακινήτου» μεταξύ της Εταιρείας και του Εκμισθωτή διά της οποίας ο Εκμισθωτής αναθέτει στην Εταιρεία την προβολή/προώθηση του προς μίσθωση ακινήτου μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.


Η Εταιρεία αναρτά κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της τις φωτογραφίες και το βίντεο μικρής διάρκειας («Virtual Tour») του ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Αφού η Εταιρεία ελέγξει τις πληροφορίες του ακινήτου, αναρτά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας σε ιστοσελίδα παρουσίασης δείγμα του υλικού και στοιχεία, που κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της, είναι σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν, ώστε να προβληθεί το ακίνητο σε υποψήφιους Μισθωτές.


Ο Εκμισθωτής, κατά το στάδιο της αίτησής του προς Επιθεώρηση Ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για ακίνητο το οποίο προορίζεται για εμπορική χρήση, προβαίνει στην καταβολή του απαραιτήτου χρηματικού ποσού προς την Εταιρεία μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Η αμοιβή της Εταιρείας καταβάλλεται έναντι της παροχής στον Εκμισθωτή των κάτωθι υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας:

α) Επιθεώρηση Ακινήτου

β) Προβολή/προώθηση του προς εκμίσθωση ακινήτου μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες,

ενώ η αμοιβή την οποία οφείλει να καταβάλλει ο Εκμισθωτής στην Εταιρεία για την επιτυχή πραγματοποίηση της μίσθωσης του ακινήτου περιγράφεται στη μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση. Η Εταιρεία δεν αξιώνει αμοιβή εκ μέρους του Μισθωτή για την επιτυχή πραγματοποίηση της μίσθωσης του ακινήτου.

Η πάγια χρέωση για την υπηρεσία επιτόπιας Επιθεώρησης Ακινήτου κυμαίνεται μεταξύ σαράντα πέντε (45) και εκατόν ογδόντα (180) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με βάση τη φύση του ακινήτου, την τοποθεσία του, το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (σύνδεσμος τιμοκαταλόγου), ενώ το ύψος της πάγιας χρέωσης δύναται να τροποποιείται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία (Prosperty Real Estate IKE), θα ενημερώσει τον πελάτη για το ακριβές κόστος της διαδικασίας επιθεώρησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό/προφίλ στην ιστοσελίδα πριν από την Ημερομηνία Επιθεώρησης. Εφόσον το ακίνητο προορίζεται για αστική χρήση, ο Πελάτης δεν υποχρεούται στην καταβολή αντιτίμου για την υπηρεσία επιτόπιας Επιθεώρησης Ακινήτου.Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκμισθωτής επιθυμεί την εκ νέου ανάρτηση του ακινήτου του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της μίσθωσής του η οποία έλαβε χώρα κατόπιν της αρχικής ανάρτησης του εν λόγω ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και σε κάθε περίπτωση εντός δώδεκα (12) μηνών από την αρχική ανάρτηση του εν λόγω ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, αφού έχει ήδη προηγηθεί Επιθεώρηση Ακινήτου κατά την πρώτη ανάρτηση του ακινήτου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, τότε ο Εκμισθωτής δεν υποχρεούται να καταβάλλει εκ νέου το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην Επιθεώρηση Προς Μίσθωση Ακινήτου για δεύτερη φορά, υπό την προϋπόθεση ότι κατά δήλωση του Εκμισθωτή η κατάσταση του εν λόγω ακινήτου παραμένει η ίδια με την κατάσταση εις την οποία βρισκόταν κατά το χρόνο της πρώτης ανάρτησης αυτού και υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να κάνει δεκτό το αίτημα του Εκμισθωτή προς εκ νέου ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του εν λόγω ακινήτου.


Σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν της Επιθεώρησης Ακινήτου, η Εταιρεία επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όπως μην προβεί στην προβολή/προώθηση του εν λόγω ακινήτου, τότε η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Εκμισθωτή το χρηματικό αντίτιμο το οποίο ο Εκμισθωτής έχει καταβάλλει για την πραγματοποίηση της Επιθεώρησης Ακινήτου. Ωστόσο, εφόσον η Εταιρεία δεν προβεί στην προβολή/προώθηση του εν λόγω ακινήτου ένεκα του γεγονότος ότι ο υποψήφιος Εκμισθωτής στερείται δικαιωμάτων η έλλειψη των οποίων θα καθιστούσε την εκμίσθωση μη δυνατή (πχ. εξουσία διάθεσης, εξουσιοδότηση συνδικαιούχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, δικαιοπρακτική ικανότητα κτλ.) ή ένεκα του γεγονότος ότι κατόπιν της Επιθεώρησης Ακινήτου διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο δεν φέρει τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερε ο Εκμισθωτής κατά την υποβολή του αιτήματός του και πριν από την Επιθεώρηση Ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας, τότε η Εταιρεία παρακρατά το χρηματικό αντίτιμο για την υπηρεσία της Επιθεωρήσεως Ακινήτου εις την οποία προέβη. Περαιτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δεν κάνει δεκτό το αίτημα του Εκμισθωτή προς εκ νέου ανάρτηση ακινήτου (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), τότε η Εταιρεία δεν οφείλει να επιστρέψει στον Εκμισθωτή οιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο, καθώς θεωρείται ως αμοιβή της για τις υπηρεσίες που προσέφερε για την πρώτη ανάρτηση του ακινήτου.


Ο Μισθωτής με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα ή περισσότερα ακίνητα τεκμαίρεται ότι έχει ήδη λάβει γνώση των στοιχείων του ακινήτου που είναι δημοσιοποιημένα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ανεπίδεκτα επιδιόρθωσης, που καθιστούν αδύνατη την εκμίσθωση του ακινήτου και που αν και υφίστανται, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας σε περίπτωση που οιοδήποτε χαρακτηριστικό του προς εκμίσθωση ακινήτου δεν συνάδει με την πραγματική του κατάσταση, καθώς επίσης και σε περίπτωση κατά την οποία εν τέλει είτε ο Εκμισθωτής δεν προβεί στην μίσθωση του ακινήτου του για οιονδήποτε λόγο, είτε έχει ήδη προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου του παρά το γεγονός ότι το εν λόγω ακίνητο προβάλλεται/προωθείται από την Εταιρεία.


Ο Εκμισθωτής ενημερώνει/γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας το προτεινόμενο τίμημα για τη μίσθωση του ακινήτου του, το οποίο τίμημα δύναται να τροποποιεί επίσης εγγράφως μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.


Ο Μισθωτής έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας την πραγματοποίηση επίσκεψης στο ακίνητο. Η Εταιρεία ορίζει την ημέρα και το χρόνο της επίσκεψης η οποία θα πραγματοποιηθεί και κατά την απόλυτη επιλογή της είτε παρευρίσκεται εκπρόσωπος της Εταιρείας κατά την επίσκεψη του Μισθωτή στο ακίνητο, είτε η Εταιρεία έρχεται σε συνεννόηση με τον Εκμισθωτή προκειμένου ο Εκμισθωτής να παρευρίσκεται στο χώρο του ακινήτου κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα ώστε να καταστεί δυνατή η επίδειξή του στον υποψήφιο Μισθωτή. Ο Εκμισθωτής οφείλει να διευκολύνει την Εταιρεία σε κάθε προσπάθεια πραγματοποίησης επίσκεψης υποψήφιου Μισθωτή στο ακίνητο.


Ο Εκμισθωτής λαμβάνει μέσω της Hλεκτρονικής Πλατφόρμας, που διαχειρίζεται η Εταιρεία, οικονομικές προσφορές για τη μίσθωση του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου του από ενδιαφερόμενους Μισθωτές. Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποδοχής από τον Εκμισθωτή μίας οικονομικής προσφοράς ενδιαφερομένου Μισθωτή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, η ιστοσελίδα παρουσίασης του συγκεκριμένου ακινήτου του «κλειδώνει» αυτόματα για αποκλειστικό χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με αποτέλεσμα το εν λόγω ακίνητο να μην είναι για το χρονικό αυτό διάστημα διαθέσιμο προς έτερους υποψήφιους Μισθωτές και καθίστανται πλέον διαθέσιμα τα πλήρη στοιχεία του προς μίσθωση ακινήτου και συγκεκριμένα η ακριβής διεύθυνση της τοποθεσίας του ακινήτου προς το Μισθωτή την προσφορά του οποίου έκανε αποδεκτή ο Εκμισθωτής.


Ο Μισθωτής δύναται επίσης όπως επιλέξει να υποβάλλει προσφορά για την εκμίσθωση ακινήτου δίχως προηγουμένως να έχει προβεί σε αίτηση πραγματοποίησης επίσκεψης στο χώρο του ακινήτου και επομένως λαμβάνει χώρα η αμέσως ανωτέρω διαδικασία.


Εντός του αποκλειστικού χρονικού διαστήματος των τριών πέντε (5) ημερολογιακών από την ηλεκτρονική αποδοχή της οικονομικής προσφοράς ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής οφείλουν να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου. Συγκεκριμένα, ο Μισθωτής υπογράφει μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας τη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου. Κατόπιν, ο Εκμισθωτής παραλαμβάνει επίσης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας την υπογραφείσα από το Μισθωτή σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, οπότε την υπογράφει και ο ίδιος. Η σύμβαση μίσθωσης ακινήτου υπογεγραμμένη πλέον από αμφότερα τα μέρη, ήτοι από τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή, καθίσταται διαθέσιμη μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και στο Μισθωτή, οπότε και η συμφωνία μίσθωσης ακινήτου έχει πλέον ισχύ. Κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας μίσθωσης από αμφότερα τα μέρη, ο Εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο και τα κλειδιά αυτού εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Περαιτέρω, ο Εκμισθωτής οφείλει όπως εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών να προβεί στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet υποβάλλοντας και ως συνημμένο έγγραφο την υπογραφείσα μεταξύ τους σύμβαση μίσθωσης, ενώ ο Μισθωτής αναλαμβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση όπως εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω δήλωση να προβεί στην αποδοχή αυτής κατά τον αυτόν τρόπο.


Σε περίπτωση που η διαδικασία μίσθωσης του ακινήτου προς τον ανωτέρω υποψήφιο Μισθωτή που έχει υποβάλλει προσφορά πριν το «κλείδωμα» και την οποία έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής δεν ευδοκιμήσει, τότε η ιστοσελίδα παρουσίασης του συγκεκριμένου ακινήτου του Εκμισθωτή στη Πλατφόρμα «ξεκλειδώνει» και το συγκεκριμένο ακίνητο καθίσταται δεκτικό υποβολής αιτήσεων πραγματοποίησης επίσκεψης ή υποβολής προσφορών από έτερους υποψήφιους Μισθωτές.


Κατά τη μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου εκ μέρους του Μισθωτή, ο Μισθωτής καταβάλλει μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας το χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε δύο (2) μισθωτικούς μήνες. Το ήμισυ του ως άνω ποσού θεωρείται ως χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλει ο Μισθωτής για την εξόφληση του πρώτου μισθωτικού μηνός και το έτερο ήμισυ ως χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλει ο Μισθωτής ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης συμφώνως με τις μισθωτικές διατάξεις και το οποίο θα του επιστρέψει ο Εκμισθωτής συμφώνως με τη μεταξύ τους υπογεγραμμένη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου. Από το ως άνω συνολικό χρηματικό ποσό η Εταιρεία θα προβεί στην παρακράτηση του χρηματικού ποσού το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μισθωτικό μήνα πλέον ΦΠΑ ως αμοιβή της από τον Εκμισθωτή για την επιτυχή κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου μέσω των υπηρεσιών των οποίων προσφέρει, οπότε και θα θεωρείται ότι το χρηματικό αυτό ποσό καταβλήθηκε από τον Εκμισθωτή προς την Εταιρεία και το εναπομείναν υπόλοιπο χρηματικό ποσό, ήτοι το χρηματικό ποσό του ενός (1) μισθωτικού μηνός αφαιρουμένου του ως άνω παρακρατούμενου ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται επί του ύψους του χρηματικού ποσού ενός μισθώματος, η Εταιρεία το αποδίδει (καταβάλλει) προς τον τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος τον οποίο της υποδεικνύει ο Εκμισθωτής και εις τον οποίο ο Εκμισθωτής κατονομάζεται ως δικαιούχος. Στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική χρονική διάρκεια της μίσθωσης οριστεί σε μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, τότε ο Μισθωτής θα προκαταβάλλει κατά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας το χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μισθώματος όλης της μισθωτικής διάρκειας πλέον ΦΠΑ (όπου ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί του ποσοστού 10% του συνολικού μισθώματος όλης της μισθωτικής διάρκειας), το οποίο και θα παρακρατά η Εταιρεία δίχως να το καταβάλλει προς τον Εκμισθωτή και θα θεωρείται το χρηματικό ποσό αυτό ως αμοιβή της Εταιρείας από τον Εκμισθωτή για την επιτυχή κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου μέσω των υπηρεσιών των οποίων προσφέρει η Εταιρεία. Με την καταβολή του ως άνω ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μισθώματος όλης της μισθωτικής διάρκειας πλέον ΦΠΑ εκ μέρους του Μισθωτή, ο Μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του καταβολής μισθωμάτων έως ότου καλυφθεί το ως άνω ποσοστό, ήτοι για όσους μήνες αντιστοιχούν στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μισθώματος πλέον ΦΠΑ καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης και στην περίπτωση που στον τελευταίο μήνα εντός του οποίου καλύπτεται το ως άνω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) πλέον ΦΠΑ υπολείπεται χρηματικό ποσό για την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος, τότε ο Μισθωτής θα καταβάλει προς τον Εκμισθωτή το χρηματικό ποσό που υπολείπεται για το μισθωτικό αυτό μήνα.


 • Συμπληρωματικότητα Όρων Χρήσης

Κάθε ζήτημα το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους ειδικότερους όρους «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» και άπτεται στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία αναφορικά με τα προσφερόμενα προς εκμίσθωση ακίνητα, όπως «Εγγραφή χρήστη, Ανεπιφύλαχτη αποδοχή όρων, Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, Δικαίωμα Υπαναχωρήσεως, Δυνατότητες και Υποχρεώσεις Χρήστη, Χρήση προσωπικών κωδικών, Διακοπή Πρόσβασης Χρήστη, Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πολιτική Cookies, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Περιορισμός ευθύνης, Ασφάλεια Χρήστη/Επισκέπτη, Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων, Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα, Πληρωμή μέσω Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών, ρυθμίζεται από τους γενικότερους όρους «ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».